Стрічка новин

Оголошення

про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах

 

 

"Виконавчий комітет Кролевецької міської ради оголошує про проведення конкурсу та умови проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на об’єкт – земельну ділянку в оренду строком на 14 (чотирнадцять) років місті Кролевець Сумської області по вулиці Транспортна, 19а, кадастровий номер земельної ділянки 5922610100:01:008:0423 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 4,9615 гектара.

Проведення конкурсу відбудеться 05.07.2016 за адресою вулиця Грушевського, 19 міста Кролевець (кабінет № 17), о 14:00 год., контактний телефон:  95061.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгівза формою згідно з додатком 1, що додається;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

згода на обробку персональних даних(додаток 2, що додається) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу, а саме до 24.06.2016.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії."

 

                             

Додаток 1 
до Порядку закупівлі послуг 
з виконання робіт із землеустрою, 
оцінки земель та визначення 
виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

Претендент ________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

__________________________________________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

 

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________ 

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

__________________________________________________________________

(послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)

 

“___” ___________ 20___ року                              __________________

       (дата заповнення заяви)                                                (підпис керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця)

 

      М.П.

 


 

Додаток 2 
до Порядку закупівлі послуг 
з виконання робіт із землеустрою, 
оцінки земель та визначення 
виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах

 

До конкурсної комісії 
_______________________________ 

(місцезнаходження комісії)

 

ЗГОДА 
на обробку персональних даних

Я, _______________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених пунктом 2.3 розділу ІІПорядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 579.

___________________ 
(дата)

______________________ 
(підпис)